صفحه اصلي

                                           
                                   

برنامه روزانه

 
                         
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                     

برنامه بيست و چهار ساعته TCرامي توان به پنج مقوله كلي به شرح زير خلاصه كرد:

 
                       

ـ كار      ـ تفريح و بازي     ـ رفتار     ـ احساس      ـ تفكر

درTCاين مقولات نه تنها مورد تأكيد بسيار بلكه مورد اغراق قرارميگيرند. برنامه روزانه معمولاً از ساعت 7 صبح شروع و حدود ساعت 11شب خاتمه مي يابد.

درTC به عنوان يك مدل يادگيري اجتماعي ،يادگيري حداقل به سه روش صورت مي گيرد:

ـ يادگيري از طريق رقابت و عمل.

ـ يادگيري از طريق فراگير بودن شرايط و مشكلات هر‌كس در بين اعضاي جامعه.

ـ يادگيري از طريق بروز دادن و رويارويي با مسايل.

 ديدگاههاي TC

TC از ساير روش هاي درماني ترك اعتياد به دو علت اساسي متمايز است

ـ اول اينكه TC يك رويكرد سيستماتيك ارايه مي دهد و ديدگاه خاص نسبت به مفاهيم اختلال، شخص ،بهبودي وزندگي سالم دارد.

دوم اينكه اولين درمان گر درTC خود اجتماع است كه شامل محيط اجتماعي ،هم گروهها و اعضاي كادر درماني مي‌شود كه نقش الگو و راهنماي فرايند بهبودي نيز دارند، به عبارت ديگر اجتماع هم خود متني است كه تغيير رفتاري در آن صورت ميگيرد وهم ايجاد كننده تغيير رفتاري است.

 

 
 

برنامه

ساعت

بيداري

6

امور شخصي

10/6 ـ 6

مراسم پرچم

20/6 ـ10/6

ورزش

40/6 ـ20/6

استحمام

7 ـ 40/6

صبحانه 30/7 ـ 7
جلسات صبحگاهي 30/8 ـ30/7
جلسه گروههاي كاري 9 ـ 30/8
كار اجتماع (كارخانه) 30/10 ـ 9
استراحت 11 ـ 30/10
كلاس 30/12 ـ 11
ناهار و استراحت 14 ـ 30/12
كار اجتماع 15 ـ14
ارزشيابي كار گروهي 16 ـ 15
استراحت 30/16 ـ16
كارگاه 30/17 ـ30/16
گروه 19 ـ 30/17
سمينار 30/20 ـ 19
شام 30/21 ـ30/20
تفريح و بازي، جلسات خانگي 23ـ30/21
خواب 23