صفحه اصلي

 
 

گروهاي درماني

                                   
                                     
                                                 
                                     

گروههاي رويارويي:

 
                     

جزء گروههاي درماني نسبتاً عميق محسوب مي شود و هدف از تشكيل آن افزايش آگاهي فرد از الگوهاي رفتاري ـ نگرش خاصي است كه مي بايست اصلاح شود. رويكرد اصلي آن مبتني بر ايجاد تقابل است . تعداد افراد شركت كننده 20ـ12 نفر است و هر هفته حداقل سه بار و بمدت يك ساعت و نيم تشكيل مي شود گاهي دو ساعت صبح‌ها ، چنانچه فردي در گروههاي رويارويي دچار مشكلات دروني و نهفته باشد، ‌براي برطرف شدن مشكلاتش به گروههاي وارسي معرفي مي گردد.

 
                       
   

     شرح وظايف تيم درمان و  ضوابط مرتبط با درمان        

   
     
     
     
     
     
                 

گروههاي وارسي يا تفحص :  

 
   

جزء گروههاي درماني عميق محسوب ميشوند رويكرد آن تحليلي و مبتني بر جلب حمايت، تفاهم و همدلي با ساير اعضاء گروه است. هدف آن افزايش آگاهي درمان گران از تاريخچه زندگي مقيمان به منظور برنامه ريزي درماني و ايجاد اعتماد و همانند سازي متقابل و افزايش گشاده رويي (open ness) است. زمان تشكيل گروههاي وارسي درصورت نياز و ماهيانه و طول مدت آن 8ـ1 ساعت است. تعداد شركت كنندگان بين 10 الي 15 نفر از مقيمان است.

گروههاي وارسي در مرحله درمان شروع مي شوند و تا پايان مرحله ترخيص ادامه مي يابد (2تا6 ماه اوليه) گروههاي تفحص فر ابر از رويكرد اينجا و اكنون است كه متوجه گروههاي مواجهه يا رويارويي است . بلكه آنها به وقايع و تجارب گذشته مي پردازند.

 
     
     
     
     
     
     
     
     
                 

گروههاي ماراتن:

 
   

       جزء گروههاي درماني عميق محسوب مي شوند .رويكرد آن تحليلي و مبتني بر رفع ساز و كارهاي دفاعي و همچنين مقاومت‌ها در برابر تجارب دردناك و اما معنادار است . هدف گروههاي ماراتن بيان تجارب تلخ زندگي گذشته كه مانع رشد شخصي ونيز حل آنها مي باشد. يعني صميميت ،امنيت و ارتباط در فضاي اين گروه پردازش عاطفي و حل وقايع زندگي مراجع را تسهيل ميكند. تشكيل گروههاي ماراتن برحسب ضرورت و حداقل در هر دوره ، از زمان پذيرش تا پايان مرحله ترخيص ، 2 بار و مدت آن 36ـ18 ساعت است .براي اطمينان از كارآمدي آن به تجارب حرفه اي ـ شخصي قابل توجهي نياز است . تعداد افراد شركت كننده حداكثر 30 نفر است . چنانچه مطابق نظر سرپرست تيم درمان ، فردي بعلت مشكلات جسماني نتواند مدت زمان طولاني بنشيند ،مي تواند ايستاده، در حال راه رفتن يا دراز كشيده باشد و يا به علت مشكلي نظير بي‌خوابي طولاني (مثل فردي كه مشكلات خاص قبلي را دارد) در آن شركت كند ،عذر وي پذيرفته خواهد بود. تجاربي همچون خشونت ، آزار جنسي ،تهديد، بيماري، مرگ عزيزان و غيره در گروههاي ديگر همچون مشاوره تفحص ، قابل طرح هستند ولي گستره وسيعي از فنون در اينجا ياد داده ميشوند كه مهمترين آنها روان نمايش psychodrama و نمايش درماني است .

 
                       
       

گروههاي آموزشي :

   
   

بر يادگيري مفاهيم و مهارتهاي خاص تأكيد دارد .هدف اين گروهها در درجه اول آموزش و تربيت است ولي به اصلاح رفتار و تسهيل برون ريزي هيجاني و كسب بينش و شناخت مقيمان كمك ميكند. رمان تشكيل گروههاي آموزشي هر روز صبحها بجز روزهاي پنج شنبه و جمعه و مدت آن يك ساعت و نيم است تعداد شركت كنندگان بين 20ـ 10 نفر است .گروههاي آموزشي از هفته اول شروع ميگردد  براي بعضي از كلاسها مطابق نظر تيم درمان ، معتادان بهبود يافته (نظيرNA و يا افرادي كه دوره هاي كامل درماني را در مركز يا مراكز مشابه به پايان رسانده اند) و نيز متخصصين ديگر مي تواند بعنوان مدرس شركت نمايند.

موضوعات آموزشي :

شامل آموزش مفاهيم و برنامه هاي اجتماع درمان مدار ،‌آموزش بهداشت ، مسايل مربوط به اعتياد مهارتهاي زندگي و آموزش خانواده مقيمان است.

   
       
       
       
       
       
       
                   

گروههاي پايدار (ايستا) :

 
     

جزء گروههاي درماني محسوب مي شود و رويكرد آن رفتاري ـ شناختي و مبتني بر ايجاد مكاني امن و صميمي براي طرح رازها ، ترس ها و نقاط ضعف و قوت اعضاء گروه با استفاده بموقع از لطيفه و مزاح است. هدف گروههاي پايدار كمك به فرد بيمار است كه بتواند به خودش  كمك كند. زمان تشكيل گروههاي پايدار هفته اي يك الي دو بار و مدت آن يك‌ساعت و نيم است. تعداد شركت كنندگان بين 15ـ 8  نفر است كه در شرايط بهينه با 10 عضو تشكيل ميشود. گروههاي پايدار فاقد ساختار هستند و هر عضو گروه از ديگري باز خورد ميگيرد و رهبر نقش تسهيل كننده ابراز احساسات و افكار اعضاي گروه را بر عهده دارد . گروههاي پايدار در مرحله ترخيص تشكيل مي شود.